Το Μεταφραστικό μας γραφείο επανήλθε σε πλήρη λειτουργία και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήματα, αναθέσεις έργων κανονικά.

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά μέσω e-meil, τηλεφωνικά ή αφήνετε μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή μας.

 

 Η Ομάδα

  

Ιδρύματα,

Ακαδημαϊκοί, 

Νομικοί,

Ιατρικά κέντρα,

Ιατρικές επιστήμες,

Ιατρικά μηχανήματα,

Συμβολαιογρά-φοι,

Οικονομολόγοι,

Πολιτικοί μηχανικοί,

Τοπογράφοι,

Μηχανολόγοι,

Συγγραφείς,

Σχεδιαστές,

Διατροφολόγοι,

Γενετιστές,

Ενδυματολόγοι,

Συγκοινωνιολόγοι,

Περιβαλλοντολόγοι,

  • κλπ

 

 

animated-greece-flag-image-0012

   

Βιομηχανίες,

Βιοτεχνίες, 

Εισαγωγείς - Εξαγωγείς, 

Εξορύξεις, Λατομεία,

Δασικά προϊόντα,

Κατασκευαστές,

Μεταφορείς

Καταστηματάρχες,

Μικρές επιχειρήσεις,

Ιατρικά κέντρα, 

Ηλεκτρολόγοι,

Ηλεκτρονικοί,  

Προγραμματιστές,

Κινηματογραφιστές,

Μηχανολόγοι οχημάτων,

Βαρέων οχημάτων,

Εκτροφείς,

Παρασκευαστές τροφίμων,

Καλλιεργητές,

Αγροτικής ενασχόλησης,

κλπ...

 

 Είμαστε στην διάθεσή σας

για κάθε απορία προς την καταλληλότερη ολοκλήρωση του έργου σας. 

 

 Ε π ι κ ο ι ν ω ν ε ί τ ε     η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά  ό λ ο τ ο 24-ωρο

σ τ α   e - m a i l 

 

Mεταφράσεις - Διερμηνεία:                    Επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία                 Γλωσσομάθεια

translingua.gr@gmail.com                      info@translingua-hellas.gr                                  kxg@translingua-hellas.gr  

info@translingua-hellas.gr                                       

 

Τηλέφωνα/Φαξ:   (+30) 2521023555   (+30) 6945489887            

 

Ώρες γραφείου και με ραντεβού

 

9am - 2pm       &       5:30 - 8 pm 

 

UA-38212899-1