Είμαστε στην διάθεσή σας

για κάθε απορία προς την καταλληλότερη ολοκλήρωση του έργου σας. 

 

 Ε π ι κ ο ι ν ω ν ε ί τ ε     η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά  ό λ ο  τ ο  24-ωρο

σ τ α   e - m a i l 

 

Mεταφράσεις - Διερμηνεία:                    Επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία                 Γλωσσομάθεια

translingua.gr@gmail.com                      info@translingua-hellas.gr                                  kxg@translingua-hellas.gr  

info@translingua-hellas.gr                                       

 

Τηλέφωνα/Φαξ:   (+30) 2521023555   (+30) 6945489887            

 

Ώρες γραφείου και με ραντεβού

 

9am - 2pm       &       5:30 - 8 pm 

 

 Επιχειρηματικότητα στην αλλοδαπή;


Ίδρυση, και εγκατάσταση επιχειρήσεως στην Βουλγαρία, κλπ

UA-38212899-1